zaterdag 9 januari 2016

Omloopsnelheid totaal vermogen

Omloopsnelheid totaal vermogen


De omloopsnelheid totaal vermogen is de netto-omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door het gemiddeld totaal vermogen berekend op basis van de stand ultimo vorig boekjaar en ultimo lopend boekjaar.
Gebruikte begrippen in omloopsnelheid totaal vermogen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
boekjaar
  ... het boekjaar is een vaste terugkerende periode aan het einde waarvan de boekhouding wordt afgesloten en de balans per die...Lees meer
omloopsnelheid
  ... het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
totaal vermogen
  ... het totaalvermogen van een onderneming wordt ook wel het balanstotaal genoemd het is het totaal van het in een onderneming aanwezige...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer