zondag 10 januari 2016

interest coverage ratio

interest coverage ratio


Worden de meeste kengetallen ontleend aan de balans, de interest coverage ratio wordt ontleend aan de resultatenrekening.

De formule voor de interest coverage ratio:

De normwaarde is 4.

Immers, rente kan in de loop der tijden variëren en we moeten een hogere rente wel op kunnen vangen.

Hoe hoger het getal, hoe meer waarborg aan vreemde vermogensverschaffers gegeven kan worden dat de renteverplichtingen van het bedrijf nagekomen kunnen worden. http://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2016/01/economie-interest-coverage-ratio.html
Gebruikte begrippen in interest coverage ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar interest coverage ratio in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


solvabiliteitsratios
  ... met de solvabiliteitsratios wordt de solvabiliteit van een onderneming in kaart gebracht onder de solvabiliteit van een onderneming verstaan we...Lees meer