woensdag 20 januari 2016

Illiquide markt

Illiquide markt


Een Illiquide markt is een markt waarin het lastig is om een order snel, tegen een goede prijs en zonder noemenswaardige prijseffecten uit te voeren.

In een illiquide markt is er veelal geen balans tussen vraag en aanbod of er is helemaal geen sprake van vraag en/of aanbod.
Gebruikte begrippen in illiquide markt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
illiquide
  ... in feite is illiquide het tegenovergestelde van liquide we spreken van illiquide bij effecten als deze niet gemakkelijk in contanten om...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar illiquide markt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


slippagerisico
  ... het slippage risico ontstaat doordat we een positie niet kunnen openen of sluiten tegen de koers de we zouden willen...Lees meer