donderdag 21 januari 2016

I/A ratio

I/A ratio


In de economie is de I/A ratio de verhouding tussen het aantal mensen dat economisch actief is en het aantal dat dit niet is.

Deze I/A ratio wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de besluitvorming over de aanpassingen aan het minimumloon en de daarvan afgeleide sociale uitkeringen
Gebruikte begrippen in iaratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
minimumloon
  ... het zogenaamde minimumloon of ook wel het wettelijk minumumloon is het brutoloon per maand dat een werknemer met een leeftijd...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer