maandag 25 januari 2016

Heffingsvrij vermogen

Heffingsvrij vermogen


Het heffingsvrije vermogen kwam per 1 januari 2001 in de plaats van de toenmalige rentevrijstelling.

Vanaf die datum gold voor iedereen een heffingsvrij vermogen van wisselende omvang.

Fiscale partners (gehuwden en samenwonenden die zich bij de belastingdienst als fiscaal partner hebben aangemeld) mogen deze vrijstelling naar elkaar overhevelen.

Het heffingsvrije vermogen is het deel van uw vermogen dat vrijgesteld is in box III.
Gebruikte begrippen in heffingsvrijvermogen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


box
  ... de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer