maandag 28 december 2015

recht van regres

Recht van regres


Het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan als de uit die verplichting voortvloeiende vordering onbetaald blijkt te blijven.
Gebruikte begrippen in recht van regres


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer

Begrippen waar recht van regres in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

accountsreceivablefinancing
  ... Met de niet te vertalen term accounts receivable financing bedoelen we een vorm van factoring waarbij de factor...Lees meer
afstand van rechtvanregres
  ... Onder afstand van recht van regres wordt het afstand doen door degene die een wissel of...Lees meer
wisselobligo
  ... we spreken van het wisselobligo bij het obligo de aangegane verplichting dat de bank vastlegt op naam van de klant...Lees meer
forfait overeenkomst
  ... een forfaitovereenkomst is een overeenkomst waarbij bijvoorbeeld een wissel wordt gedisconteerd onder afstand van het regresrecht...Lees meer
zonder kosten zonder protest
  ... de clausule zonder kosten zonder protest of in het engels without expenses without protest is door de...Lees meer
directe garantie
  ... onder een directe garantie verstaan we een garantie waarbij de nederlandsche crediet verzekering maatschappij nv ncm zich rechtstreeks tegenover...Lees meer
discontofaciliteit
  ... onder een discontofaciliteit verstaan we een door de bank met de klant overeengekomen mogelijkheid zodat deze klant wissels en promessen...Lees meer
disconto krediet
  ... onder een discontokrediet of ook wel een discontofaciliteit verstaan we een overeenkomst van de bank en haar client die de...Lees meer
international factoring
  ... onder international factoring verstaan we een vorm van factoring waarbij de factor exportfactor in het land van de exporteur...Lees meer
zonder obligo
  ... de term zonder obligo of in het engels without engagement is een clausule die op een wissel is opgenomen...Lees meer
bulkfactoring
  ... bij het begrip bulkfactoring wordt een vorm van factoring bedoeld waarbij de factor de vorderingen overneemt zonder recht van regres...Lees meer