maandag 28 december 2015

vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen


Onder vervangingsinvesteringen verstaan we de noodzakelijke investeringen van een bedrijf die voortkomen uit de  vervanging van versleten vaste kapitaalgoederen, noodzakelijk voor de productie.

In het algemeen zal hier sprake zijn van het bereiken van de technische of economische afschrijvingstermijn van de te vervangen middelen. Maar uiteraard kan de levensduur verkort zijn door intensief gebruik of een slechtere kwaliteit of duurzaamheid dan tevoren was ingeschat.

Vertalingen vervangingsinvesteringen

Engels: Replacement Investment

Gebruikte begrippen in vervangingsinvesteringen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

afschrijvingstermijn
  ... De afschrijvingstermijn is de boekhoudperiode waarover bijvoorbeeld een aangekochte machine of computersoftware economisch wordt afgeschrevende afschrijvingstermijn staat volledig los van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
levensduur
  ... onder de levensduur verstaan we de periode gedurende welke een derivaat genoteerd is vele zijn na die periode waardeloos zoals...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
vaste kapitaalgoederen
  ... de vaste kapitaalgoederen ook wel vast kapitaal genoemd zijn de goederen die een producent gebruikt in het productieproces en...Lees meer

Begrippen waar vervangingsinvesteringen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer