maandag 28 december 2015

bruto-investeringen

bruto-investeringen


Onder bruto-investeringen verstaan we aIle aankopen van materiële kapitaalgoederen door producenten gedurende een bepaalde periode, zonder dat deze kapitaalgoederen direct verbruikt worden in het productieproces.

De goederen hebben dus een bepaalde levensduur en worden meestal afgeschreven.

vertalingen bruto-investeringen

Engels: Gross Investments

Gebruikte begrippen in bruto investeringen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
levensduur
  ... onder de levensduur verstaan we de periode gedurende welke een derivaat genoteerd is vele zijn na die periode waardeloos zoals...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer

Begrippen waar bruto investeringen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

gemiddeldeinvesteringsquote
  ... onder de gemiddelde investeringsquote verstaan we de bruto investeringen in vaste activa in verhouding tot het bruto binnenlands product...Lees meer