woensdag 30 december 2015

Reglement van Orde Vereniging voor de Effectenhandel

Reglement van Orde Vereniging voor de Effectenhandel


Het Reglement van Orde Vereniging voor de Effectenhandel is het reglement dat de bepalingen bevat aangaande de samenstelling, de bevoegdheden en de wijze waarop de Commissie van Orde in eerste instantie onderzoekt en beslist of een lid van de Vereniging voor de Effectenhandel zich schuldig heeft gemaakt aan een handeling of verzuim.

Ook kan het lid in strijd met de statuten, een reglement (of een besluit) van de Vereniging voor de Effectenhandel gehandeld hebben. Dit is in strijd met zoals een ieder die in de effectenhandel werkzaam is zich dient te gedragen.

Het Reglement van Orde Vereniging voor de Effectenhandel bevat eveneens de op te leggen straffen bij overtreding.
Gebruikte begrippen in reglement van orde vereniging voor de effectenhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
commissie van orde
  ... onder de commissie van orde verstaan we een door het bestuur van de vereniging european options exchange eoe...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer