zaterdag 7 november 2015

moratoire rente

Moratoire rente


De moratoire rente is de rente die verschuldigd is wegens het niet of met vertraging betalen van een geldschuld.

Moratoire rente is verschuldigd na wettelijke aanmaning of na het ontvangen van de betreffende dagvaarding.

Gedurende de periode waarin de debiteur in verzuim is maar nog niet is aangemaand of gedagvaard, is hij niet de moratoire interest verschuldigd maar de gewone rentevergoeding.
Gebruikte begrippen in moratoire rente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aanmaning
  ... Een aanmaning is een dringende aansporing om vã³ã³r een bepaalde datum een bepaalde verplichting na te komen soms is een...Lees meer
dagvaarding
  ... een dagvaarding is een schriftelijke oproep door een deurwaarder waarbij de eiser in een juridisch geschil zijn tegenpartij...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
geldschuld
  ... een geldschuld is een verbintenis om in de toekomst betaling van het nominale bedrag van een geldsom te voldoen...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer