woensdag 22 juli 2015

umgekehrter Wechsel

Umgekehrter Wechsel


Onder een Umgekehrter Wechsel verstaan we een op initiatief van de koper door de verkoper getrokken termijnwissel, die door de betrokkene wordt geaccepteerd en verdisconteerd.

De wissel dient dan ter financiering van de koper in plaats van de verkoper; medewerking aan deze constructie kan betekenen dat de trekker als behorend tot het wisselpersoneel, onder het regresrecht wordt aangesproken.

Onder meer in de Bondsrepubliek Duitsland is de "umgekehrter Wechsel" een voorkomende procedure.
Gebruikte begrippen in umgekehrter wechsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betekenen
  ... met het begrip betekenen waarbij men ook wel spreekt van het uitbrengen van een exploot bedoelt men het ter kennis...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
termijnwissel
  ... we spreken van een termijnwissel bij een wissel die betaalbaar is op een op die wissel aangeduid tijdstip in de...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer
wisselpersoneel
  ... we spreken van het wisselpersoneel over een verzamelnaam van alle personen van wie een handtekening op een wissel voorkomt...Lees meer