maandag 15 juni 2015

juridische eigendom

juridische eigendom


Het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak (waaronder goederen en ook rechten vallen) het volledige genot te hebben en daarover volledig te beschikken binnen de door de wet gestelde grenzen en mits aan een ander geen hinder wordt toegebracht.

In het normale spraakgebruik heeft men het veel eerder over het eigenlijk object waarover men eigendomsrechten heeft. Dus "...deze auto is van mij..." in plaats van het juridisch correctere "... het eigendomsrecht van deze auto behoort mij toe..."

Volgens het NBW kan het eigendomsrecht alleen bestaan op stoffelijke voorwerpen, dus tastbare zaken en niet op vermogensrechten, omdat daar wordt gesproken over de rechthebbende in plaats van over eigenaar.
Gebruikte begrippen in juridische eigendom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer