maandag 1 juni 2015

Gemiddelde Investeringsquote

Gemiddelde Investeringsquote


Onder de Gemiddelde Investeringsquote verstaan we de (bruto) investeringen in vaste activa in verhouding tot het (bruto) binnenlands product of de totale toegevoegde waarde.

Een andere vorm om de investeringsquote te berekenen is:

Nationale investeringen (ofwel de investeringen van particulieren en de overheid), afgekort tot I

in verhouding tot het Nationaal inkomen ofwel Y

In formule is de investeringsquote dan gelijk aan I / Y 


Gemiddelde Investeringsquote


Engels: Investment ratio


Gebruikte begrippen in gemiddelde investeringsquote


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
bruto binnenlands product
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie het bruto binnenlands product is de...Lees meer
bruto investeringen
  ... onder bruto investeringen verstaan we aile aankopen van materi ële kapitaalgoederen door producenten gedurende een bepaalde periode zonder dat deze...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
vaste activa
  ... de vaste activa zijn de meer duurzame bezittingen productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan van een onderneming...Lees meer