woensdag 6 mei 2015

zuivering

zuiveringOnder zuivering verstaan we de doorhaling van alle hypotheken die op onroerend goed rusten en de koopsom te boven gaan.

Zuivering gebeurt door een gerechtelijke handeling op verzoek van een koper op een veiling.

Voor de wet vervallen door de levering ingevolge een executoriale verkoop en de voldoening van de koopprijs alle op het verkochte goed rustende hypotheken en daarop ingeschreven beslagen.
Gebruikte begrippen in zuivering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

koopsom
  ... de term koopsom is afkomstig uit de pensioenwereld van een koopsom is sprake als u eenmalig een bedrag betaalt aan...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer

Begrippen waar zuivering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beding van niet zuivering
  ... een beding van niet zuivering is een beding uit de hypotheekakte waarin staat dat de geldverstrekker de...Lees meer
lagere overheden
  ... onder de lagere overheden verstaan we de gemeenten provincies en waterschappen die de dijken en de waterhuishouding verzorgen...Lees meer