zaterdag 16 mei 2015

Rentabiliteitsratios

RentabiliteitsratiosZijn de liquiditeitratio's en solvabiliteitsratio's vooral cijfers waarmee we kunnen zien of een bedrijf zijn korte en lange verplichtingen na kan komen, bij de Rentabiliteitsratios zien we vooral de cijfers waaruit we af kunnen leiden hoe goed een bedrijf als geheel het doet.

We spreken dan ook wel van het rendement van een onderneming.

Er wordt gebruik gemaakt van een viertal ratio's:
- Rentabiliteit van het totale vermogen
- Rentabiliteit van het eigen vermogen
- Brutomarge
- Omloopsnelheid
Gebruikte begrippen in rentabiliteits ratios


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
omloopsnelheid
  ... het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rentabiliteit
  ... de term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten aangevende dat onder bij dat...Lees meer