zondag 7 december 2014

Separatist

SeparatistEen separatist in boekhoudkundige zin is een crediteur die zijn rechten kan uitoefenen tijdens het faillissement van zijn debiteur als ware er geen faillissement zodat hij ondermeer niet behoeft bij te dragen in de faillissementskosten.

Voorbeelden van een separatist is een pandnemer respectievelijk de eerste hypotheekhouder als deze het recht van parate executie heeft bedongen. Volgens het NBW heeft elke hypotheekhouder van rechtswege het recht van parate executie.
Gebruikte begrippen in separatist


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
executie
  ... met het juridische begrip executie in het engels foreclosure genoemd bedoelen we het ten uitvoerleggen van een vonnis van een...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer
parate executie
  ... het recht van parate executie is een bevoegdheid door de wet toegekend aan bepaalde crediteuren zoals bijvoorbeeld de pandhouder...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer