dinsdag 28 oktober 2014

Stemrecht aandeelhouder

Stemrecht aandeelhouderHet Stemrecht aandeelhouder is het recht dat de wet aan een aandeelhouder toekent om zijn zeggenschap in een naamloze of besloten vennootschap uit te oefenen en waarvan hij geen afstand kan doen.

Het stemrecht kan de aandeelhouder ook niet ontnomen worden. Het staat de aandeelhouder in beginsel vrij dat recht uit te oefenen op de wijze zoals hem dat goeddunkt.

De statuten kunnen bepalen dat geen geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor aandelen van hen die uit andere hoofde dan als aandeelhouder door het betrokken besluit een recht verwerven of van een verplichting worden ontslagen.

Iedere aandeelhouder heeft tenminste één stem; indien de aandelen niet alle even groot zijn, worden aan de grotere aandelen naar evenredigheid van het bedrag meer stemmen toegekend.

Onderaandelen hebben slechts een stem, indien zij te zamen één aandeel vormen.
Gebruikte begrippen in stemrecht aandeelhouder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
zeggenschap
  ... de zeggenschap is de invloed die iemand kan uitoefenen op de beslissingen die een bedrijf neemt...Lees meer