woensdag 17 september 2014

autonoom vermogen

Autonoom vermogenOnder het autonoom vermogen van een onderneming verstaan we het vermogen dat vrijwel automatisch door een bedrijf wordt verkregen alleen al door het feit dat het bedrijf bepaalde activiteiten ontplooit.

Een goed voorbeeld van autonoom vermogen zijn de crediteuren.

In de post crediteuren op de balans kan een flink deel leverancierskrediet zitten.

Gebruikte begrippen in autonoom vermogen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
leverancierskrediet
  ... leverancierskrediet is een vorm van krediet dat de ene onderneming de leverancier aan een andere onderneming de afnemer verstrekt door...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer