vanaf 1-10-2019 dagelijks het sentiment van een aantal beurzen met hun cyclus

vanaf 1-10-2019 dagelijks het sentiment van een aantal beurzen met hun cyclus

zondag 14 september 2014

Activa

ActivaDe activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de boekhouding en op de balans voorkomen.

Er zijn flink wat varianten van activa zoals bijvoorbeeld vaste activa zoals onroerend goed en vlottende activa zoals bijvoorbeeld grondstoffen en halffabrikaten.

Vertalingen activa

Engels: Assets
Duits:  Aktiva
Frans:  Actif

Gebruikte begrippen in activa


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
vaste activa
  ... de vaste activa zijn de meer duurzame bezittingen productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan van een onderneming...Lees meer
vlottende activa
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer

Begrippen waar activa in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

activeren
  ... De term activeren komt uit de boekhouding en staat voor het opnemen van bezittingen ofwel de activa op de balans...Lees meer
actiefzijde
  ... De actiefzijde is in de wereld van het boekhouden een ander woord voor debetzijde of actief...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
balansverlenging
  ... Onder balansverlenging verstaan we een begrip uit de bankaire wereld waaronder het toenemen van de balans van de bank wordt...Lees meer
structured investment vehicle
  ... onder een structured investment vehicle of een siv verstaan we een buitenbalansconstructie die overeenkomt met een conduit...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
conduit
  ... een conduit is een organisatorisch juridsch iets al dan niet een rechtspersoon dat de mogelijkheid heeft om obligaties uit te...Lees meer
financiële activa
  ... onder de financiële activa verstaan we de activa die de vorm van een vermogenstitel hebben dit wil zeggen dat deze...Lees meer
kapitaaloverdrachten
  ... we spreken van kapitaaloverdrachten bij alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die drukken op het vermogen van...Lees meer
acidtest
  ... Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief...Lees meer
actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
activatransactie
  ... Onder een activa transactie verstaan we het overbrengen van een levensvatbaar deel van een bedrijf dat in financi ële moeilijkheden...Lees meer
gifpil
  ... een zogenaamde gifpil is een beschermingsconstructie tegen vijandige overnames...Lees meer
afschrijving rekenkundige reeks
  ... Onder afschrijving over boekwaarde dalend in een rekenkundige reeks verstaan we een methode van...Lees meer
liquidatiewaarde
  ... onder de liquidatiewaarde verstaan we de waarde die een goed bijvoorbeeld een deel van de activa opbrengt dan wel op...Lees meer
balanswaarde
  ... Onder herwaardering verstaan we het vaststellen van een nieuwe balanswaarde in afwijking van bijvoorbeeld een op de aanschafprijs gebaseerde balanswaarde...Lees meer
translationrisk
  ... onder translation risk verstaan we onzekerheid over de balanswaarde uitgedrukt in de thuisvaluta van activa en passiva die aangehouden...Lees meer
vermogenswaardeaandeel
  ... onder de vermogenswaarde per aandeel verstaan we de waarde van alle activa van een bedrijf minus vreemd vermogen...Lees meer
eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer
nettoactief
  ... het zogenaamde nettoactief verschil tussen het bedrag aan bezittingen goederen vorderingen waarde van immateriële activa zoals goodwill en het bedrag...Lees meer
werkkapitaal
  ... het werkkapitaal van een bedrijf wordt bepaald door het feit dat kosten en rekeningen betaald moeten worden...Lees meer
current ratio
  ... de normwaarde voor een goede current ratio is 2 volgens analisten van belang omdat dit aangeeft of op de...Lees meer
going concern waarde
  ... onder de going concern waarde verstaan we de waarde van de activa van een onderneming ervan uitgaande dat...Lees meer
liquiditeitsratio
  ... de liquiditeitsratio is een verhoudingsgetal dat als hulpmiddel dienst doet bij het verkrijgen van een inzicht in het vermogen van...Lees meer
financiële vaste activa
  ... onder de financiële vaste activa van een bedrijf vallen alle activa met een financieel karakter...Lees meer
monetaire kredietbeheersing
  ... onder monetaire kredietbeheersing verstaan we de beïnvloeding door monetaire autoriteiten van de omvang van de totale kredietverlening of onderdelen...Lees meer
monetairekredietbeheersing
  ... onder monetaire kredietbeheersing verstaan we de beïnvloeding door monetaire autoriteiten van de omvang van de totale kredietverlening of onderdelen...Lees meer
intrinsieke waarde van een onderneming
  ... de intrinsieke waarde van een onderneming is de waarde die gelijk is aan het verschil tussen...Lees meer
discontabele activa banken
  ... met het begrip discontabele activa van banken worden de activa bedoeld die de banken kunnen verdisconteren bij...Lees meer
besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer
creatief boekhouden
  ... onder het begrip creatief boekhouden verstaan we het voor het oog verbeteren van resultaten van bedrijven door het uitvoeren...Lees meer
liquiditeitsrichtlijn van De Nederlandsche Bank nv
  ... de liquiditeitsrichtlijn van de nederlandsche bank nv is een onderdeel van het bedrijfseconomisch toezicht dat...Lees meer
prepackaged deal
  ... de term pre packaged deal slaat op een constructie die bij dreigende faillissementen wordt toegepast hierbij wordt door...Lees meer
quickratio
  ... onder de quickratio ook wel acid test of acid test ratio genoemd verstaan we de vlottende activa exclusief de...Lees meer
vlottend kapitaal
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
vlottende activa
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
concurrente crediteur
  ... onder een concurrente crediteur verstaan we een crediteur die dezelfde rechten heeft als andere crediteuren...Lees meer
gemiddeldeinvesteringsquote
  ... onder de gemiddelde investeringsquote verstaan we de bruto investeringen in vaste activa in verhouding tot het bruto binnenlands product...Lees meer
niet duurzame kapitaalgoederen
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer
vlottend kapitaal
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer
vlottende activa
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer
netto vermogenswaarde
  ... onder de nettovermogenswaarde verstaan we de boekwaarde van de activa en passiva van een onderneming of een andere bedrijfsactiviteit...Lees meer
vaste activa
  ... de vaste activa zijn de meer duurzame bezittingen productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan van een onderneming...Lees meer
potentieel geld
  ... onder potentieel geld verstaan we de activa die snel in geld zijn om te zetten...Lees meer
zichtbare intrinsieke waarde per aandeel
  ... de zichtbare intrinsieke waarde per aandeel is de som van de activa van een onderneming ook...Lees meer
boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
floating charge
  ... een floating loss is een niet gerealiseerd verlies in een openstaande positie ook wel een papieren verlies genaamd...Lees meer
materiële activa
  ... de materiële activa omvatten in principe zowel de roerende als de onroerende zaken...Lees meer
beleenbare activa van banken
  ... De beleenbare activa van banken dus de activa die de banken bij de nederlandsche bank nv of...Lees meer
boven water
  ... de term boven water vinden we bij een activa die in werkelijkheid meer waard is dan de de boekwaarde...Lees meer
duurzame activa
  ... de duurzame activa zijn onderdeel van de vaste activa duurzame activa zijn een ander woord voor duurzame productiemiddelen...Lees meer
immateriële activa
  ... de immateriële activa zijn de activa die niet fysiek waarneembaar zijn en niet als zodanig op de balans voorkomen...Lees meer
shiftable activa
  ... onder shiftable activa ook wel afschuifbare activa genoemd verstaan we activa van een bank die definitief of tijdelijk door...Lees meer
bevoorschottingspercentage
  ... het bevoorschottingspercentage wordt ook wel het dekkingspercentage genoemd we verstaan er het percentage onder van de waarde van bijvoorbeeld tot...Lees meer
ruimeliquiditeitstoetsing
  ... bij de ruime liquididteitstoetsing dienen kredietinstellingen liquide activa aan te houden tegenover aangegane verplichtingen zodat verwacht mag worden dat...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
lege vennootschap
  ... onder een lege vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die gestopt is met haar activiteiten zonder...Lees meer
liquidatie
  ... een liquidatie is het opheffen van een bedrijf bijvoorbeeld bij faillissement waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt doordat...Lees meer
economische winst
  ... onder de economische winst verstaan we het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen materiële vaste activa minus vermogenskosten...Lees meer
liquidatiebalans
  ... het begrip liquidatiebalans heeft meerdere betekenissen namelijk 1 balans na liquidatie van een bedrijf door de verkoop van bezittingen het...Lees meer
geïnvesteerde vermogen
  ... onder het geïnvesteerde vermogen verstaan we het totale bedrag dat door een bedrijf is geïnvesteerd in grond voor onroerend...Lees meer
werkzaamvermogen
  ... het werkzaam vermogen wordt gevormd door de materiële vaste activa plus financiële vaste activa plus werkkapitaal plus latente belastingvordingen...Lees meer
kredietderivaat
  ... een kredietderivaat is een financieel instrument waarmee een partij die de protectiekoper wordt genoemd het kredietrisico op een andere partij...Lees meer
vastkapitaal
  ... onder vast kapitaal verstaan we de kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan dit zijn terreinen fabrieken kantoren en machines...Lees meer
boekverlies
  ... de boekwinst of het boekverlies op activa is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke opbrengst bij verkoop van...Lees meer
boekwinst
  ... de boekwinst of het boekverlies op activa is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke opbrengst bij verkoop van...Lees meer
bankliquiditeiten
  ... onder bankliquiditeiten verstaan we de liquide middelen die een bank bij de nederlandsche bank nv ter verkrijging van kasmiddelen kan...Lees meer
bedrijfsgebonden vermogen
  ... het bedrijfsgebonden vermogen is het totaal van immateriële vaste activa voorraden en niet rentedragende vorderingen verminderd met alle vlottende passiva...Lees meer
directe opbrengst waarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer
marktwaarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer
verkoopwaarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer

vanaf 1-10-2019 dagelijks de beurstimer

vanaf 1-10-2019 dagelijks de beurstimer

vanaf 1-10-2019 dagelijkse de oversold/overbought status

vanaf 1-10-2019 dagelijkse de oversold/overbought status

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.